The First Executive Committee for 2018 – 2021

President:
Soma Somasundaram
Secretary:
Nagaraj Narayanan
Treasurer:
Surya Nakkela
Members:
Kavita Jaisinghani
Pankaj Jain
Praveen Kalasabail
Ramanujam Kalathur
Shyam Nair
Suresh Babu